Privacyverklaring 

Home | Privacyverklaring

Privacyverklaring christelijk gastouderbureau De Herberg  

Christelijk gastouderbureau (CGOB) De Herberg hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CGOB De Herberg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • zorgen dat verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.
Als CGOB De Herberg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je vragen hebt over ons privacybeleid, of in algemene zin vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

CGOB De Herberg Coöperatie U.A.
De Grote Pekken 11
3901 JB Veenendaal
info@christelijkekinderopvang.nl
telefoonnummer: 085-822 98 30
Contactpersoon CGOB De Herberg: Anne-Brett Ditewig

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door CGOB De Herberg verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten (alleen bij personeelsleden)
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het verzorgen van kwalitatief goede opvang voor de kinderen
 • Het verzorgen van de facturatie door middel van automatische incasso

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Kopie Identificatiebewijs (voor personeel en gastouders)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • BSN
 • Bankgegevens
 • Geloofsovertuiging
Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derden verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van meerdere partijen, die gegevens voor ons verwerken, namelijk: Muldata, Google, B&S Media en loonadministratiekantoor Raat Finance BV. Zij zijn onze softwareleveranciers voor de administratieve verwerking van de overeenkomsten van opdracht, kindplanning en facturatie. B&S Media verzorgt het beheer van de website en de Google-werkplekken.

Met onze verwerkers hebben wij uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door jou/jullie verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de Belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen, welke gevestigd zijn buiten de EU.

Opgeslagen cookies
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
CGOB De Herberg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij bewaren de voor de Belastingdienst verplichte gegevens zeven jaar. Twee jaar na het stoppen van de opvang moeten de gegevens van de kinderen, die niet noodzakelijk zijn voor de fiscale gegevens, vernietigd worden.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • we vragen onze klanten toestemming voor het verwerken van hun gegevens
 • onze laptops, pc’s, tablets en telefoons zijn voorzien van antivirussoftware
 • wij gaan zorgvuldig om met onze wachtwoorden
 • persoonlijke gegevens worden zorgvuldig opgeborgen
 • wij vragen om toestemming voor het gebruik van foto’s
Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Opvragen persoonsgegevens
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Privacyverklaring CGOB De Herberg – versie 6.0