Waarborgen veiligheid

CKO de Herberg wil opvang bieden waar de kinderen zich veilig en geliefd voelen. Wij doen er alles aan om deze veiligheid te waarborgen. Hiervoor passen wij het vierogenprincipe toe, hebben we gezamenlijk een protocol grensoverschrijdend gedrag opgesteld en is de Meldcode Kindermishandeling geïmplementeerd op de werkvloer.

 

Transparantie

Bij het vierogenprincipe staat transparantie centraal. Transparantie staat voor openheid, toegankelijkheid. Binnen onze organisatie is dit zichtbaar in zowel de inrichting, op de werkvloer als in het contact met de omgeving. Binnen onze locaties letten we erop dat er makkelijk meegekeken kan worden op de groep door te zorgen voor voldoende ramen, door de ramen voldoende vrij te houden, door evt. deuren bij bepaalde activiteiten open te zetten en door de ruimte zo in te richten dat kinderen en medewerkers goed zichtbaar zijn. De ruimtes worden jaarlijks bij de risico-inventarisatie ook op transparantie gescreend en eventuele verbeterpunten worden daarin meegenomen.
 

Transparantie op de werkvloer

Om de kans op grensoverschrijdend gedrag te verkleinen en om signalen vroeg te durven benoemen werken we binnen de organisatie aan een open aanspreekcultuur, onderling vertrouwen en een goede manier van feedback geven. Open communicatie begint vaak klein door bijv. te communiceren naar een collega dat je alleen met een kind naar de WC gaat. CKO De Herberg is een platte organisatie waardoor medewerkers zich betrokken en verantwoordelijk voelen. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid leidt ertoe dat collega’s onderling zicht houden op elkaars functioneren. Er zijn korte lijnen met de locatiemanager. Deze is op onze kleine locaties deels werkzaam op de werkvloer. Op onze grote locaties heeft de locatiemanager haar kantoor op de locatie en komt ze regelmatig even binnen op de groepen.
 
Wanneer de groep zo klein is dat een pedagogisch medewerker alleen staat kiezen we voor (één van) de volgende oplossingen;
  • we werken met open deuren of ‘staldeuren’
  • we voegen groepen samen
  • er is ‘toezicht’ vanuit de samenwerkende school
  • er is ondersteuning door een vrijwilliger, huishoudelijke hulp of evt. stagiaire
  • er wordt gebruik gemaakt van een babyfoon
 
Jaarlijks worden door de locatiemanager de risico’s van plekken en momenten met onvoldoende toezicht in kaart gebracht. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het activiteitenbeleid, buiten spelen en uitstapjes. Om pedagogisch medewerkers bewust en bekwaam te houden om signalen op te pakken van grensoverschrijdend gedrag besteden we hier jaarlijks aandacht aan via scholing. Daarnaast zal de pedagogisch beleidsmedewerker hier tijdens één van haar locatiebezoeken aandacht aan geven.
 

Transparantie naar de omgeving (ouders, school)

CKO De Herberg wil een persoonlijke kinderopvang zijn wat o.a. naar voren komt in open communicatie en korte lijntjes met ouders en andere samenwerkingspartners als school.
We besteden veel aandacht aan het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie met ouders. De dagelijkse overdrachtmomenten zijn voor ons erg belangrijk. Als er een goede basisrelatie is met ouders zullen ouders het ook makkelijker vinden om een eventueel ‘niet-pluis-gevoel’ te benoemen. In de oudercommissie zal daarnaast de toepassing van het vierogenprincipe jaarlijks geëvalueerd worden.

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.